CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Kancelaria Notarialna Anny Schodowskiej-Kalińskiej świadczy szeroki wachlarz usług notarialnych, Notariusz zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz Anna Schodowska-Kalińska dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia;
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielanie informacji i objaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu wskazanych przez Notariusza dokumentów. Poniżej przedstawione są podstawowe dokumenty z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji. W zależności od stanu faktycznego sprawy katalog wymaganych dokumentów może ulec zmianie.

W dniu zawarcia aktu Notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Poniżej znajduje się wykaz dokumentów do pobrania: